Tworzenie dostępnych dokumentów biurowych

Podczas jednodniowych warsztatów uczymy tworzyć dostępne dokumenty w wybranym popularnym pakiecie biurowym (Microsoft Word, Libre Office, Open Office)

Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników urzędów i innych instytucji publicznych, którzy odpowiadają za przygotowanie dokumentów urzędowych i informacji publicznej oraz za ich dystrybucję w wersji elektronicznej różnymi kanałami cyfrowymi (poczta elektroniczna, strony internetowe).

Wymagania

 • podstawowa praktyka w korzystaniu z programu biurowego Word lub Writer,
 • komputer przenośny z zainstalowaną i działającą instalacją wybranego programu biurowego.

Cel szkolenia

Głównym celem warsztatów jest praktyczne zapoznanie uczestników z technikami tworzenia dostępnych dokumentów biurowych.

Opcje szkolenia

Zależnie od zamówienia, szkolenie oparte jest w całości na jednym z popularnych programów biurowych:

 • Word z pakietu Microsoft Office w jednej z najnowszych wersji (2013, 2016 lub Office 365),
 • Writer z pakietu Libre Office w najnowszej wersji,
 • Writer z pakietu Open Office w najnowszej wersji.

Forma szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatów. Rozpoczyna się godzinną prezentacją wprowadzającą w zagadnienia dostępności cyfrowej.

Zajęcia koncentrują się na wykonaniu pod kierunkiem trenera lub trenerów zestawu zadań praktycznych, co sprawia, że każdy uczestnik może poznać kluczowe techniki tworzenia dostępnych dokumentów biurowych. A dzięki uzyskanym instrukcjom będzie gotowy do wdrażania poznanych technik w swojej pracy biurowej.

Program szkolenia

 • Dostępność wyzwaniem współczesnej komunikacji cyfrowej. Prawo i standardy dostępności. Prosto, w niezbędnym zakresie wprowadzamy w postawy dostępności cyfrowej, przedstawimy wymagania prawne, kluczowe zasady i wytyczne dostępności.
 • Organizacja pracy. Niezbędne oprogramowanie. Etapy pracy nad dostępnym dokumentem biurowym. Zalecane formaty dostępnych dokumentów.
 • Techniki tworzenia dostępnych dokumentów cyfrowych: Własności dokumentów elektronicznych decydujące o dostępności. Tworzenie dostępnego szablonu dokumentu. Dostosowanie kluczowych cech stylu wbudowanego. Określanie właściwości dokumentu. Badanie zrozumiałości tekstu i korygowanie treści dokumentu. Stosowanie wbudowanych funkcji strukturyzacji dokumentu (nagłówki, listy, tabele, podziały sekcji, kolumny, indeksy i spisy). Osadzanie obiektów graficznych i ich alternatyw tekstowych. Formatowanie wyróżnień. Ułatwianie nawigacji po dłuższych dokumentach.
 • Sprawdzanie dostępności dokumentu: Automatyczne sprawdzanie dostępności. Sprawdzanie dostępności dokumentu z użyciem listy kontrolnej. Naprawa usterek.
 • Konwersja dokumentu do innych dostępnych formatów. Eksportowanie do formatu PDF. Kopiowanie i wklejanie na stronę internetową.
 • Podsumowanie: Ocena szkolenia przez uczestników. Test walidacyjny. Wręczenie certyfikatów uczestnictwa. 

Organizacja szkolenia

 • Miejsce: Sala w siedzibie zamawiającego z podstawowym wyposażeniem multimedialnym.
 • Czas trwania: 6 godzin, w terminie uzgodnionym z zamawiającym. 
 • Liczba uczestników: 15-25 osób.

Koszt szkolenia

 • Szkolenia otwarte: 780 zł
 • Szkolenia zamknięte: cena do negocjacji zależnie od liczby uczestników
  • Orientacyjny koszt: Odpłatność za udział jednego uczestnika - 480 zł. 
  • Bonus: Gdy liczba uczestników przekracza 15 osób, zamawiający może rozdysponować 2 dodatkowe bezpłatne miejsca między wolontariuszy organizacji pozarządowych. 

Materiały

Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w komplet materiałów szkoleniowych w postaci elektronicznej oraz karty ćwiczeń w wersji papierowej.

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest wypełnienie ankiety oceniającej szkolenie oraz wykonanie zadania testowego. Zadanie testowe służy tylko i wyłącznie organizatorowi szkolenia do celów ewaluacyjnych.