Zarządzanie dostępnością cyfrową

Szkolenie przygotowuje kadrę kierowniczą urzędów i innych instytucji publicznych do zarządzania dostępnością cyfrową (koncepcja, planowanie, monitorowanie, uwzględnianie dostępności cyfrowej w zamówieniach produktów informatycznych).

Adresaci i uczestnicy

Ofertę adresujemy głównie do gmin i powiatów, które chcą przygotować kierowników swoich jednostek organizacyjnych do skutecznego wdrażania ustaw o dostępności.

Uczestnikami szkolenia powinny być osoby, które ponoszą bądź będą ponosić odpowiedzialność za politykę dostępności cyfrowej w swojej instytucji, w szczególności:

 • kierownicy jednostek organizacyjnych bądź ich zastępcy,
 • kierownicy wydziałów, którym powierzono nadzór nad wdrażaniem ustaw o dostępności,

Wymagania

 • ogólna znajomość Internetu,
 • ogólna wiedza o mechanizmach zarządzania instytucją,
 • brak wymagań technicznych.

Cele szkolenia

Głównym celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników w problematykę dostępności cyfrowej oraz przygotowanie do wdrożenia w życie urzędu/instytucji publicznej Ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Kompetencje

Uczestnicy poznają:

 • istotę problemu dostępności cyfrowej oraz odpowiedzialności urzędów i innych instytucji publicznych za jej zapewnianie,
 • podstawowe zasady dostępności stron internetowych, aplikacji mobilnych oraz dokumentów cyfrowych wykorzystywanych w komunikacji internetowej i elektronicznej z interesariuszami instytucji publicznej,
 • kluczowe elementy procesu zarządzania dostępnością cyfrową w instytucji publicznej.

Ramowy program

 • Dostępność cyfrowa. Czym jest dostępność cyfrowa? Dostępność cyfrowa jako istotny cel i warunek komunikacji społecznej. Dostępność cyfrowa instrumentów komunikacji społecznej.
 • Dostępność cyfrowa w świetle prawa. Od zalecanych standardów do obowiązków prawnych. Znaczenie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Ustawa o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych jako implementacja dyrektywy unijnej.
 • Podstawowe wymogi ustawowe. Jednolity standard dostępności. Deklaracja dostępności - obowiązek corocznej samooceny dostępności i publicznego oświadczenia jej wyników. Zasada proporcjonalności obciążenia - wyjątki od obowiązku spełnienia wymogów dostępności wynikające z nieproporcjonalnego obciążenia. Zasada priorytetów dostępności. Zasada alternatywnego dostępu. Zasada informacji zwrotnej - prawo do adekwatnych i skutecznych procedur zapewniania przestrzegania wymogów ustawy. Zasada dostępności wszystkich informacji. Zasada cykliczności monitorowania. Zagrożenie karami.
 • Mapa drogowa zapewnienia dostępności cyfrowej. Utworzenie zespołu ds. dostępności. Diagnoza aktualnego stanu. Zdefiniowanie polityki dostępności. Ustalenie procedur i przydzielenie zadań. Przygotowanie zasobów. Szkolenie kadry. Zgromadzenie narzędzi. Ustalenie budżetu. Audyt wstępny i interwencyjne działania naprawcze. Publikacja Oświadczenia o dostępności. Obsługa skarg i wniosków o dostęp alternatywny. Dostepność cyfrowa a zamówienia publiczne. Audyt kompleksowy. Aktualizacja dokumentacji (raportów, oświadczeń, procedur i zakresów czynności). Zrównoważony rozwój. Monitorowanie kanałów komunikacji cyfrowej. Dostosowanie do nowych technologii.
 • Podsumowanie: Ocena szkolenia przez uczestników. Wręczenie certyfikatów uczestnictwa.

Organizacja szkolenia

 • Miejsce: Sala w siedzibie zamawiającego z podstawowym wyposażeniem multimedialnym.
 • Czas trwania: 6 godzin, w terminie uzgodnionym z zamawiającym. 
 • Liczba uczestników: 15-25 osób.

Koszt szkolenia

 • Szkolenia otwarte: 780 zł
 • Szkolenia zamknięte: cena do negocjacji zależnie od liczby uczestników
  • Orientacyjny koszt: Odpłatność za udział jednego uczestnika - 480 zł. 
  • Bonus: Gdy liczba uczestników przekracza 15 osób, zamawiający może rozdysponować 2 dodatkowe bezpłatne miejsca między wolontariuszy organizacji pozarządowych. 

Materiały

Uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w komplet materiałów szkoleniowych w postaci elektronicznej oraz karty ćwiczeń w wersji papierowej.

Certyfikaty

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w szkoleniu. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest wypełnienie ankiety oceniającej szkolenie oraz wykonanie zadania testowego. Zadanie testowe służy tylko i wyłącznie organizatorowi szkolenia do celów ewaluacyjnych.