RGAA jako metoda oceniania dostępności

Metoda oznaczona akronimem RGAA, opracowana we Francji najpierw przez stowarzyszenie BraileNet, a potem rozwijana przez służby rządowe, jest kompleksową propozycją systemu oceniania zgodności stron internetowych z wymogami dostępności zdefiniowanymi w WCAG.

RGAA to akronim od nazwy francuskich „ogólnych wytycznych dostępności dla administracji” (Référentiel Général d'Accessibilité des Administrations).

W istocie nie są to tylko „ogólne wytyczne”, jak można by wnosić z nazwy, ale bogaty zasób cyfrowy, dostarczający precyzyjnych sposobów badania i oceniania dostępności stron internetowych.

Całe repozytorium składa się z 6 sekcji:

  • Kryteria i testy - uporządkowane w 13 kategorii - tematów,
  • Słownik - definiujący i ujednoznaczniający stosowane terminy,
  • Przypadki szczególne - prezentacja odstępstw od wymogów zdefiniowanych w kryteriach,
  • Uwagi techniczne - wyjaśnienia dotyczące obsługi niektórych elementów HTML5,
  • Baza referencyjna - kombinacje technologii, systemów operacyjnych i przeglądarek, które pozwalają stwierdzić, że oprogramowanie oparte na HTML5/ARIA „wspiera dostępność”, jak zdefiniowano w WCAG 2.0.
  • Referencje - lista wykorzystanych źródeł i referencji

Kryteria i testy

Zdefiniowane w WCAG kryteria sukcesu zostały w RGAA przetransponowane na listę kryteriów i testów, które muszą być spełnione, aby zapewnić dostępność.

Kryteria i testy są zbudowane zgodnie z następującymi zasadami:

  • Kryterium lub test zadaje pytanie.
  • Kryterium lub test zadaje tylko jedno pytanie i czeka tylko na odpowiedź (uwaga: w przypadku testu ta reguła może mieć pewne wyjątki)
  • Jeśli odpowiedź jest pozytywna, oznacza to, że kryterium jest spełnione, że stwierdzono zgodność z wymaganiami dostępności
  • Kryterium jest powiązane z co najmniej jednym kryterium sukcesu WCAG, którego poziom jest następnie wywnioskowany z najniższego poziomu WCAG;
  • Test lub warunki testu są powiązane przynajmniej z techniką WCAG lub elementem specyfikacji HTML (lub powiązanych uwag).

Lista kryteriów poprzedzona jest instrukcją obsługi wyjaśniającą, jak korzystać z repozytorium, gdy kod źródłowy nie jest kodem HTML5.

Lista kryteriów składa się z 13 tematów:

  1. Obrazy
  2. Ramki
  3. Kolory
  4. Multimedia
  5. Tabele
  6. Łącza
  7. Skrypty
  8. Elementy obowiązkowe
  9. Informacje o strukturze
  10. Prezentacja informacji
  11. Formularze
  12. Nawigacja
  13. Przeglądanie

Do każdego tematu dołączono informację wskazującą:

  • Powiązane z tematem zasady WCAG (postrzegalność, funkcjonalność, zrozumiałość, rzetelność);
  • Ogólne zalecenie dostępności w formie jednego lub dwóch zdań podsumowujących cele tematu.

Następnie pojawia się lista kryteriów sformułowanych w postaci pytań. Każde kryterium posiada swój numer - identyfikator i oznaczone jest poziomem dostępności WCAG (A, podwójne A lub potrójne A) .

Poniżej każdego kryterium znajduje się zestaw testów, definiujących procedury sprawdzania, czy kryterium jest spełnione, oraz łącze do uwag technicznych, jeśli istnieją.

Na końcu znajduje się mapowanie reguł i testów RGAA do międzynarodowego standardu WCAG w następujący sposób:

  • Lista kryteriów sukcesu WCAG (normatywny składnik WCAG), których dotyczy mapowane kryterium RGAA
  • Lista technik wystarczających do spełnienia kryterium i lista błędów (awarii; nienormatywny składnik WCAG) związanych z mapowanym kryterium RGAA

Słownik

Aby zapewnić lepsze zrozumienie dokumentacji technicznej, wyjaśnić i ujednoznacznić terminy dodano słownik. Każdy termin zdefiniowany w słowniku jest powiązany bezpośrednio z listą kryteriów. Definicje stanowią integralną część repozytorium i mają wartość normatywną.

Uwaga dotycząca polskiego tłumaczenia: W tłumaczeniu terminów na języku polski starano się z jednej strony zachować w możliwie największym stopniu wierność oryginałowi, a z drugiej uwzględnić wszędzie gdzie to możliwe, rodzimą tradycję językową.

Przypadki szczególne

Wiele kryteriów RGAA odnosi się do przypadków szczególnych, w których zastosowanie kryterium może podlegać różnym ograniczeniom lub wyjątkom. W dokumencie Przypadki szczególne wymieniono wszystkie przypadki, w których dane kryterium nie ma zastosowania.

Uwagi techniczne

W uwagach technicznych podano wyjaśnienia dotyczące obsługi niektórych elementów HTML5, których obsługa może być zmienna, oraz sposób, w jaki repozytorium proponuje ich obsługę.

Baza referencyjna

Wiele kryteriów RGAA odnosi się do testów wykonywanych z użyciem różnych technologii wspomagających, przeglądarek i systemów operacyjnych. Ten dokument określa zestaw technologii, w oparciu o które należy przeprowadzać testy, aby przekonać się o dostępności dla jak najszerszej grupy odbiorców.

Referencje

Specyfikacja RGAA została sporządzona z wykorzystaniem różnych referencji i źródeł. Dokument referencyjny podaje listę użytych referencji.