5 rodzajów wyników testów dostępności

Walidator wyróżnia 5 rodzajów wyników testów dostępności.

 • Wyniki określone, definiowane w metodologii badania
  • Zaliczone: test wykazał zgodność z wymogami dostępności.
  • Niezaliczone: test wykazał niezgodność z wymogami dostępności.
  • Nie dotyczy: test niemający zastosowania do badanych stron (nie ma zawartości, do której można by zastosować test).
 • Wyniki nieokreślone, wymagające ustalenia w wyniku oceny ludzkiej:
  • Wstępnie zakwalifikowane: testy, w których walidator nie może wiarygodnie określić ostatecznego wyniku, ale może dostarczyć użytecznych informacji, które pozwolą audytorowi dokonać osądu i zaoszczędzić czas.
  • Nietestowane: pozostałe testy, w których walidator nie miał informacji pozwalających na dokonanie oceny.

Poziomy zgodności w metodologii RGAA

Klasyfikacja wyników w walidatorze jest spójna z klasyfikacją w metodologii RGAA, w której wyróżnia się trzy podstawowe stany „poziomów zgodności”:

 • Zgodny (Z): wszystkie obowiązkowe testy zostały zaliczone (zakończone sukcesem)
 • Niezgodny (NZ): co najmniej jeden z wymaganych testów nie powiódł się (nie został zaliczony);
 • Nie dotyczy (ND): nie ma treści, której dotyczy kryterium.

Oprócz trzech powyższych stanów walidacji, RGAA proponuje dwa statusy dodatkowe:

 • Odstępstwo (O): istnieją treści, wobec których testowane kryterium nie ma zastosowania;
 • Nietestowane (NT): kryterium nie było testowane.