Orientacyjny miernik dostępności

Na podstawie audytu walidator ALLY wylicza wynik procentowy, będacy ogólną oceną dostępności zbadanych stron.

Formuła obliczeniowa

Obliczenia dokonywane są według prostej formuły: Wynik = Liczba testów zaliczonych / sumę testów zaliczonych i niezaliczonych.

Dokładniej rzecz biorąc, walidator ALLY sumuje wszystkie testy, które wykazały zgodność z wymogami dostępności oraz wszystkie testy, które wykazały niezgodność z wymogami dostępności. Wynik jest stosunkiem sumy testów zaliczonych do sumy zaliczonych i niezaliczonych testów.

Wyliczony w ten sposób wynik nie uwzględnia ani wyników testów wstępnie zakwalifikowanych, ani liczby testów odnoszących się do kryteriów, które nie dotyczą badanych stron. Na przykład, jeśli na stronie nie było treści multimedialnych, to testy dotyczące multimediów nie są w ogóle brane pod uwagę przy obliczaniu wyniku.

Jak interpretować wyliczoną miarę dostępności?

Przede wszystkim należy pamiętać, że jest to tylko i wyłącznie orientacyjny wskaźnik osiągniętego poziomu dostępności. Ten wskaźnik sygnalizuje jedynie, jaki odsetek przetestowanych i ocenionych elementów spełnia wymogi dostępności.

Nie mówi nam więc, że strona jest dostępna. Wskazuje tylko, jak wiele szczegółowych kryteriów dostępności zostało spełnione, oraz jak wiele jeszcze elementów wymaga interwencji naprawczych.

Innymi słowy, na pewno wyniki powyżej 80-90% mogą być powodem do zadowolenia, to jednak nie gwarantują one, że zbadana pojedyncza strona czy cała witryna jest dostępna. A to dlatego, że pozostałe 10-20% stwierdzonych niezgodności może być tak znaczące, że osoby ze specjalnymi potrzebami nie będą w ogóle w stanie korzystać ze strony.

Uwaga: Podobne mierniki dostępności spotkać można w wielu innych narzędziach. Nigdy taki wskaźnik nie powinien służyć do globalnej oceny dostępności strony. Zawsze wskazuje on jedynie, jaki procent testów przeprowadzonych automatycznie zakończył się pomyślnie.

Przykładowo, walidator Tingtun Checker udostępniony na stronie European Internet Inclusion Initiative przeprowadza 44 testy. Gdy doczytamy, które z kryteriów sukcesu podlegają badaniu, okaże się, że walidator bada jedynie 14 spośród 78 kryteriów sukcesu odnoszących się do poziomu A i AA. Jeśli więc jakaś pojedyncza strona (bo walidator bada tylko pojedyncze strony) uzyska 100% punktów, to realnie oznacza, że spełnione zostało zaledwie 17% kryteriów sukcesu z WCAG 2.1.