Dlaczego metoda RGAA?

WCAG, jak każdy standard techniczny, wymagają metod aplikacji dostosowanych do działań, które mają wspierać, np. tworzenia aplikacji internetowych, projektowania interfejsów czy oceniania i poświadczania zgodności.

Dlaczego wybraliśmy metodę RGAA?

Odpowiedź jest banalnie prosta: ponieważ jest to jedyny tak kompleksowy zestaw procedur oceniania dostępności zgodnie z wymogami WCAG przetłumaczony na język polski. Tłumaczenie zostało wykonane przez zespół ds. dostępności w Ministerstwie Cyfryzacji i opublikowane na stronie Ministerstwa (nie jest już dostępne).

Oczywiście, to nie jedyne uzasadnienie. Nie bez znaczenia był również fakt, że metoda RGAA jest wspierana przez otwarte oprogramowanie, a mianowicie Tanaguru i jego odgałęzienie – Asqatasun.

Co to są RGAA?

RGAA to akronim od nazwy wydanych przez rząd francuski Ogólnych Wytycznych Dostępności dla administracji (Référentiel Général d'Accessibilité des Administrations).

Historia RGAA zaczęła się w 2004 roku, gdy administracja francuska przyjęła metodę AccessiWeb upublicznioną przez francuskie stowarzyszenie BrailleNet w 2003 roku. Celem metody AccessiWeb było zapewnienie praktycznych sposobów weryfikacji zgodności treści internetowych z WCAG.

Rozwój przyjętej przez administrację francuską metody AccessiWeb zaowocował opublikowaniem w kwietniu 2008 roku wersji 0.99 RGAA, a kilka miesięcy później, w listopadzie 2008 roku wersji 1.0.

W kolejnych latach można obserwować wzajemne wpływy repozytorium AccessiWeb i RGAA. Aktualna wersja 3 RGAA jest dostosowaną wersją repozytorium (AccessiWeb HTML5/ARIA (strona już nie istnieje).

Twórcy RGAA określają je jako repozytorium do sprawdzania zgodności z międzynarodowymi standardami WCAG 2.0. Wyraźnie podkreślają, że „Nie jest to ani nowa norma, ani nowy standard, ale oferuje metodologię i ramy operacyjne umożliwiające weryfikację wdrożenia międzynarodowych standardów dostępności. ( Guide d'accmpagnement, 2.7. Questions - réponses, aktualna wersja: Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité – RGAA Version 4.1 )

Czy RGAA są kompatybilne z WCAG 2.1

Zasady dostępności treści internetowych stosowane w RGAA oparte są na WCAG 2.0 (Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych 2.0), napisane przez WAI. RGAA opierają się na wersji WCAG 2.0 z 11 grudnia 2008 roku. I z tą wersją WCAG są w pełni kompatybilne.

Ważne przy tym jest aby rozumieć, że o ile prawdziwe jest stwierdzenie, że RGAA są w pełni kompatybilne z WCAG, to odwrotne stwierdzenie, że WCAG jest w pełni kompatybilne z RGAA nie musi być prawdą, i nie jest prawdą. Na przykład RGAA uwzględnia nowości wprowadzone w HTML5, który – jak wiadomo – stal się standardem dopiero w październiku 2014 roku.

Ze zrozumialych względów RGAA nie są w pełni kompatybilne z WCAG 2.1 - nie uwzględniają wytycznych i kryteriów sukcesu, jakie znalazły się w WCAG 2.1 opublikowanym w czerwcu 2018 roku.

Oznacza to, że posługując się w ocenie dostępności stron internetowych metodą RGAA oraz jednym z narzędzi wspierających tę metodę (Tanaguru lub Asqatasun) trzeba pamiętać, by oprócz zastosowania kryteriów i testów RGAA, przeprowadzić ocenę zgodności z kryteriami sukcesu dodanymi w WCAG 2.1.

Pracownia Dostępności Cyfrowej „LepszyWeb.pl” podejmie próbę zdefiniowania odpowiednich kryteriów i testów.