Co nowego w WCAG 2.1

Ta strona przedstawia listę nowych kryteriów sukcesu w Wytycznych dla dostępności treści internetowych (WCAG) 2.1. Zawiera ona cytaty z person (fikcyjnych osób), które pomagają zrozumieć niektóre aspekty kryteriów sukcesu. Ponadto znajdują się tu łącza do dokumentów objaśniających szczegółowo kryteria sukcesu i zawierających więcej przykładów.

Wprowadzenie

Wprowadzenie do Wytycznych dla dostępności treści internetowych (WCAG) oraz inne informacje na temat wersji 2.0, 2.1 i 2.2 można znaleźć w artykule Omówienie WCAG.

WCAG 2.1 zostały opublikowane 5 czerwca 2018 r jako standard internetowy - Rekomendacja W3C.

Zmiany od WCAG 2.0 do WCAG 2.1

WCAG 2.1 wprowadza 17 dodatkowych kryteriów sukcesu, które dotyczą:

Wytyczna 1.3 Możliwość adaptacji

Twórz treści, które mogą być prezentowane na różne sposoby bez utraty informacji czy struktury.

1.3.4 Orientacja (AA)

Kryterium sukcesu WCAG:

Treść nie ogranicza swojego widoku i działania do jednej orientacji wyświetlania, takiej jak pionowa lub pozioma, chyba że określona orientacja wyświetlania jest istotna.

W skrócie

Cel
Urządzenia mogą być używane w dowolnej orientacji
Co zrobić
Nie ograniczaj prezentacji treści do orientacji pionowej lub poziomej.
Dlaczego to jest ważne
Użytkownicy wózków inwalidzkich i inne osoby mogą mieć urządzenia zamontowane w ustalonej orientacji.

Przykład persony — Komik z porażeniem mózgowym poruszający się na wózku inwalidzkim:

Problem
Nie mogę obrócić tabletu – jest przymocowany do wózka inwalidzkiego.
Poprawne działanie
Aplikacja działa niezależnie od tego, czy podłączę tablet poziomo, czy pionowo.

Objaśnienie KS Orientacja

1.3.5 Określenie pożądanej wartości (AA)

Kryterium sukcesu WCAG:

Cel każdego pola zbierającego informacje o użytkowniku może być programowo określony, gdy:

W skrócie

Cel
Wypełnianie formularzy jest łatwiejsze
Co robić
Użyj kodu, aby wskazać cel typowych danych wejściowych, jeśli pozwala na to technologia.
Dlaczego to jest ważne
Niektóre osoby z niepełnosprawnością poznawczą mogą nie rozumieć celu danych wejściowych na podstawie samej etykiety.

Przykład persony — Asystentka w supermarkecie z dysleksją i dyskalkulią:

Problem
Mój adres jest bardzo skomplikowany. Jest mnóstwo liczb i długich słów. Trudno to wszystko przepisać bez popełniania błędów.
Poprawne działanie
Uwielbiam strony internetowe, które mogą automatycznie wypełnić to wszystko za mnie. Wtedy nie muszę tak ciężko pracować, aby uzyskać poprawną pisownię i liczby.
Uwaga: to działa, ponieważ pola używają autouzupełniania.

Objaśnienie KS Określenie pożądanej wartości

1.3.6 Określenie przeznaczenia (AAA)

Kryterium sukcesu WCAG:

W treściach zaimplementowanych przy użyciu języków znaczników przeznaczenie komponentów interfejsu użytkownika, ikon i obszarów kluczowych może zostać określone programowo.

Objaśnienie KS Określenie przeznaczenia

W skrócie

Cel
Wypełnianie formularzy jest łatwiejsze
Co robić
Użyj kodu, aby wskazać cel typowych danych wejściowych, jeśli pozwala na to technologia.
Dlaczego to jest ważne
Niektóre osoby z niepełnosprawnością poznawczą mogą nie rozumieć celu danych wejściowych na podstawie samej etykiety.

Przykład persony — Gracz z zaburzeniami przetwarzania języka:

Problem
Mam oprogramowanie, które zamienia słowa w nawigacji na symbole. W przypadku niektórych stron internetowych w ogóle to nie działa.
Poprawne działanie
Z niektórymi stronami internetowymi działa całkiem nieźle.

Wytyczna 1.4 Rozróżnialność

Ułatwiaj oglądanie i słuchanie treści oraz oddzielanie informacji od tła.

1.4.10 Dopasowanie do ekranu (AA)

Kryterium sukcesu WCAG:

Treść może być prezentowana bez utraty informacji lub funkcjonalności, bez konieczności przewijania w dwóch wymiarach dla:

  • Pionowego przewijania treści o szerokości odpowiadającej 320 pikselom CSS;;
  • Poziomego przewijania treści na wysokości odpowiadającej 256 pikselom CSS;

Wyjątkiem są te części treści, które wymagają dwuwymiarowego układu ze względu na sposób używania lub znaczenie.

W skrócie

Cel
Treść można powiększać bez zwiększania długości wiersza.
Co robić
Umożliwiaj ponowne wlewanie wierszy tekstu w rzutni.
Dlaczego jest to ważne
Osoby, które potrzebują większego tekstu, mają trudności z przewijaniem, aby przeczytać długie wiersze.

Przykład persony — Rodzic słabowidzący – 20/400:

Problem
Czytanie tekstu jest prawie niemożliwe, jeśli muszę przewijać w prawo i w lewo, aby przeczytać każdą linię. To dezorientujące i tracę orientację. Utrudnia to zrozumienie tego, co czytam.
Poprawne działanie
Zwiększyłem rozmiar tekstu o 400%, a tekst został ponownie wyświetlony w szerokości okna. Mogę go łatwo przeczytać bez przewijania w przód i w tył.

Objaśnienie KS Dopasowanie do ekranu

1.4.11 Kontrast elementów nietekstowych (AA)

Kryterium sukcesu WCAG:

Wizualna prezentacja następujących elementów ma współczynnik kontrastu co najmniej 3:1 względem sąsiednich kolorów:

Komponenty interfejsu użytkownika
Informacje wizualne wymagane do identyfikacji komponentów interfejsu użytkownika i ich stanów, z wyjątkiem nieaktywnych składników lub gdy wygląd komponentu jest określony przez agenta użytkownika i nie jest modyfikowany przez autora;
Obiekty graficzne
Części grafiki wymagane do zrozumienia treści, z wyjątkiem sytuacji, gdy konkretna prezentacja grafiki ma istotne znaczenie dla przekazywanych informacji.

W skrócie

Cel
Ważne informacje wizualne spełniają ten sam minimalny kontrast wymagany dla większego tekstu.
Co robić
Zapewnij współczynnik kontrastu znaczących wskazówek wizualnych 3:1 w stosunku do tła.
Dlaczego jest to ważne
Niektórzy ludzie nie widzą elementów o niskim kontraście.

Przykład persony — Senior z małą wrażliwością na kontrast:

Problem
Nie mogłem użyć »Formularza zamówienia« — nie było pól tekstowych. Po długiej rozmowie z działem obsługi klienta dowiedziałem się, że obramowania pól tekstowych były zbyt jasne, bym mógł je zobaczyć.
Poprawne działanie
Łatwo jest mi zobaczyć wszystkie ikony, przyciski i wszystko — nawet w świetle słonecznym.

Objaśnienie KS Kontrast elementów nietekstowych

1.4.12 Odstępy w tekście (AA)

Kryterium sukcesu WCAG:

W treściach tworzonych za pomocą języków znaczników, umożliwiających ustawienie poniższych właściwości stylu, nie następuje utrata żadnych treści lub funkcjonalności, gdy tekst ustawiony zostanie tak, aby uwzględniał wszystkie poniższe parametry oraz gdy wprowadzone zostaną zmiany w jakiejkolwiek innej właściwości stylu:

  • Wysokość linii (odstęp między wierszami) do co najmniej 1,5-krotności rozmiaru czcionki;
  • Odstęp między akapitami co najmniej 2 razy większy od rozmiaru czcionki;
  • Odstępy między literami (tracking) do co najmniej 0,12-krotności rozmiaru czcionki;
  • Odstępy między wyrazami do co najmniej 0,16 wielkości czcionki.

Wyjątek: Języki naturalne i skrypty, które nie wykorzystują jednej lub więcej z tych właściwości stylu tekstowego w tekście pisanym, mogą być zgodne przy użyciu tylko tych właściwości, które istnieją dla tej kombinacji języka i skryptu.

W skrócie

Cel
Użytkownicy mogą dostosować odstępy w tekście, aby ułatwić czytanie.
Zadanie twórcy
Upewnij się, że treść dostosowuje się do ustawień tekstu zdefiniowanych przez użytkownika
Dlaczego jest to ważne
Niektóre osoby potrzebują tekstu z innymi odstępami lub czcionkami.

Przykład persony — Student z dysleksją:
oraz Senior ze słabym wzrokiem:

Problem
Większość tekstu jest trudna do odczytania. Jest tak zaśmiecony, że nie mogę się skupić. Samo zwiększenie odstępów między wierszami robi różnicę. Kiedy jestem naprawdę zmęczony, zwiększam również odstępy między słowami. Jednak niektóre strony internetowe nie działają poprawnie — część tekstu zostaje ucięta, a nawet przyciski znikają.
Poprawne działanie
OK, wiem, że jestem trochę maniakiem, ale udoskonaliłem arkusz stylów użytkownika, aby odstępy w tekścir były dla mnie odpowiednie. To ulga, gdy strony internetowe dobrze współpracują z moim CSS.
Objaśnienie KS Odstępy w tekście

1.4.13 Treść spod kursora lub fokusu (AA)

Kryterium sukcesu WCAG:

Gdy jakaś treść staje się widoczna po otrzymaniu kursora lub fokusu klawiatury, a po ich usunięciu znika, spełnione są poniższe warunki:

Odrzucone
Istnieje mechanizm umożliwiający odrzucenie dodatkowej treści bez przesuwania wskaźnika myszy lub fokusu klawiatury, chyba że dodatkowa treść przekazuje błąd wprowadzanych danych lub nie przesłania ani nie zastępuje innej treści;
Wskazywane
Jeśli wskaźnik myszy (hover) może wyzwolić dodatkową treść, wówczas wskaźnik może zostać przeniesiony na dodatkową treść bez znikania dodatkowej treści;
Trwałe
Dodatkowa treść pozostaje widoczna do momentu usunięcia wyzwalacza aktywacji lub fokusu, użytkownik odrzuca go lub jego informacje nie są już ważne.

Wyjątek: Wizualna prezentacja dodatkowej treści jest kontrolowana przez program użytkownika i nie jest modyfikowana przez autora.

W skrócie

Cel
Więcej użytkowników może dostrzec i odrzucić nietrwałe treści.
Co zrobić
Jeśli najechanie kursorem lub fokus powoduje zmiany treści, upewnij się, że interakcja jest przewidywalna.
Dlaczego jest to ważne
Nieprzewidywalna treść tymczasowa może być dla niektórych trudna do wykorzystania, a innym może przeszkadzać.

Przykład persony — Nauczyciel ze słabym wzrokiem korzystający z oprogramowania do powiększania ekranu:

Problem
Poruszałem myszką, aby śledzić, na co patrzę na stronie internetowej. Pomaga mi to utrzymać koncentrację. Wtedy - bum - pojawiło się to małe okienko. Zasłaniało to, co próbowałem przeczytać i nie mogłem go usunąć.
Poprawne działanie
Najechałem kursorem na słowo i wyskoczyło okienko z definicją, ale przy moim powiększeniu było ono w większości poza ekranem. Przesunąłem wskaźnik myszy na pole definicji i przewinąłem powiększony obszar do pola definicji, które pozostało wyświetlone i mogłem je przeczytać.

Objaśnienie KS Treść spod kursora lub fokusu

Wytyczna 2.1 Dostępność z klawiatury

Zapewnij dostępność wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.

2.1.4 Jednoznakowe skróty klawiaturowe (A)

Kryterium sukcesu WCAG:

Jeśli skrót klawiaturowy jest zaimplementowany w treści tylko przy użyciu jednego znaku (litery, w tym wielkiej i małej, cyfry lub symbolu), to przynajmniej jedno z poniższych jest prawdziwe:

Wyłączanie
Istnieje mechanizm wyłączania skrótu;
Mapowanie
Istnieje mechanizm zmiany mapowania skrótu w celu użycia jednego lub więcej niedrukowalnych znaków klawiatury (np. Ctrl, Alt, itp.);
Aktywny tylko po otrzymaniu fokusu
Skrót klawiaturowy dla komponentu interfejsu użytkownikat jest aktywny tylko wtedy, gdy ten komponent ma fokus.

W skrócie

Cel
Ogranicz przypadkową aktywację jednoznakowych skrótów klawiaturowych.
Co zrobić
Zapewnij możliwość wyłączenia lub modyfikacji jednoznakowych skrótów klawiaturowych.
Dlaczego to jest ważne
Jednoznakowe skróty klawiaturowe można łatwo przypadkowo uruchomić, szczególnie podczas wprowadzania mowy.

Przykład persony — Reporter z powtarzającymi się urazami stresowymi, który korzysta z oprogramowania do rozpoznawania mowy:

Problem
Kiedy korzystałem z aplikacji poczty za pomocą poleceń głosowych, ciągle usuwała ona wiadomości zamiast je otwierać.
Uwaga: Istniał klawisz skrótu do usuwania, który był wyzwalany przez coś, o czym mówił dziennikarz, i nie było możliwości wyłączenia skrótów klawiszowych.
Poprawne działanie
W mojej aplikacji arkusza kalkulacyjnego istnieje ustawienie umożliwiające wyłączenie lub modyfikację skrótów klawiszowych.

Objaśnienie KS Jednoznakowe skróty klawiaturowe

Wytyczna 2.2 Wystarczający czas

Zapewnij użytkownikom wystarczająco dużo czasu na przeczytanie i skorzystanie z treści.

2.2.6 Ostrzeżenie o limicie czasu (AAA)

Kryterium sukcesu WCAG:

Użytkownicy muszą być ostrzeżeni o limicie czasu bezczynności użytkownika, którego przekroczenie mogłoby spowodować utratę danych, chyba że dane te są przechowywane przez ponad 20 godzin, gdy uczestnik nie podejmie żadnych działań.

W skrócie

Cel
Użytkownicy nie tracą danych z powodu nieznanych limitów czasu.
Co zrobić
Poinformuj użytkowników, jak długo ich sesja może być nieaktywna, zanim utracą informacje.
Dlaczego to jest ważne
Osoby z niepełnosprawnością mogą potrzebować więcej czasu na wykonanie działań.

Przykład persony — Pomocnik na placu szkolnym z niepełnosprawnością intelektualną:

Problem
Wybierałem świadczenia pracownicze i porównywałem różne plany. Kiedy wróciłem, aby wybrać plan zdrowotny, upłynął limit czasu i utraciłem wszystkie informacje, które już wprowadziłem.
Poprawne działanie
Kiedy uruchomiłem aplikację Employee Benefits, aplikacja poinformowała mnie, ile minut zostało mi na wypełnienie formularzy.

Objaśnienie KS Ostrzeżenie o limicie czasu

Wytyczna 2.3 Ataki padaczki

Prezentuj treść tak, aby nie wywoływała napadów padaczkowych.

2.3.3 Animacja po interakcji (AAA)

Kryterium sukcesu WCAG:

Animacja ruchowa wyzwalana przez interakcję może być wyłączona, chyba że animacja jest istotna istotna dla funkcjonalności lub przekazywanych informacji.

W skrócie

Cel
Ruch nie przeszkadza ani nie rozprasza użytkowników.
Co zrobić
Obsługuj preferencje użytkownika dotyczące ruchu i eliminuj niepotrzebne efekty ruchu.
Dlaczego to jest ważne
Ludzie mogą cierpieć na chorobę ruchu.

Przykład persony — Artysta z zaburzeniami przedsionkowymi:

Problem
W aplikacji podatkowej online, gdy poruszam myszką lub przechodzę do różnych pól, podąża za mną po ekranie mały dymek z aktualnym saldem. Przyprawia mnie to o zawroty głowy i mdłości.
Poprawne działanie
Bardzo się ucieszyłem, że istnieje możliwość wyłączenia animacji.

Objaśnienie KS Animacja po interakcji

Wytyczna 2.5 Metody obsługi

Ułatwiaj użytkownikom obsługę funkcji za pomocą różnych sposobów poza klawiaturą.

2.5.1 Gesty dotykowe (A)

Kryterium sukcesu WCAG:

Wszystkie funkcjonalności wykorzystujące do obsługi gesty wielopunktowe lub oparte na ścieżkach mogą być obsługiwane za pomocą dotyku jednopunktowego bez gestu opartego na ścieżce, chyba że istotny jest gest wielopunktowy lub oparty na ścieżce.

W skrócie

Cel
Użytkownicy mogą obsługiwać ekrany dotykowe jednym palcem i ograniczyć liczbę gestów.
Co zrobić
Zapewnij jednopunktową obsługę wszystkich funkcji.
Dlaczego to jest ważne
Nie każdy może wykonywać złożone i wielodotykowe gesty.

Przykład persony — Komik z porażeniem mózgowym, który ma ograniczenia ruchu w palcach :

Problem
Nie mogę poruszać palcami w ten sposób. Potrzebuję innego sposobu na powiększenie mapy.
Poprawne działanie
Dobrze, że są przyciski do powiększania i pomniejszania.

Objaśnienie KS Gesty dotykowe

2.5.2 Rezygnacja ze wskazania (A)

Kryterium sukcesu WCAG:

W przypadku funkcjonalności, które są wywoływane za pomocą dotyku jednopunktowego, co najmniej jedno z poniższych twierdzeń jest prawdziwe:

Brak zdarzenia
Naciskanie nie wywołuje jakiejkolwiek części zdarzenia;
Przerwanie lub cofnięcie
Zdarzenie jest zależne od zwolnienia nacisku i istnieje mechanizm, którym można je przerwać lub cofnąć po zwolnieniu nacisku;
Odwrócenie zdarzenia
Zwolnienie nacisku cofa wywołane zdarzenie i przywraca stan sprzed zdarzenia;
Istotne
Wciśnięcie jest niezbędne do wywołania zdarzenia.

W skrócie

Cel
Ograniczenie przypadkowego aktywowania kontrolek myszą lub dotykiem.
Co zrobić
Spraw, aby anulowanie wskazania było przewidywalne i spójne.
Dlaczego to jest ważne
Ułatw każdemu powrót do stanu poprzedniego po czymś, czego nie chciał zrobić.

Przykład persony — Polityk z niepełnosprawnością ruchową i słabym wzrokiem:

Problem
Chciałem nacisnąć przycisk « »Wycisz» i przypadkowo zamiast tego przycisku dotknąłem «Zakończ połączenie». Połączenie natychmiast się rozłączyło.
Poprawne działanie
W innej aplikacji do konferencji internetowych, jeśli przypadkowo dotknę przycisku «Zakończ połączenie», mogę po prostu zsunąć palec z przycisku «Zakończ połączenie» i połączenie nie zostanie zakończone.

Objaśnienie KS Pointer Cancellation

2.5.3 Etykieta w nazwie (A)

Kryterium sukcesu WCAG:

W przypadku komponentów interfejsu użytkownika z etykietami zawierającymi tekst lub obrazy tekstu, nazwa zawiera tekst, który jest prezentowany wizualnie.

W skrócie

Cel
Widoczne etykiety kontrolek są wyzwalaczem aktywacji mowy.
Co zrobić
Tam, gdzie jest to możliwe, należy dopasować etykietę tekstową i nazwę kontrolki.
Dlaczego to jest ważne
Osoby posługujące się interakcją głosową używają widocznych etykiet w swoich poleceniach

Przykład persony — Reporter z powtarzającym się urazem stresowym, który używa oprogramowania do rozpoznawania głosu:

Problem
Rozumiał większość moich poleceń głosowych, dopóki nie dotarłem do przycisku «Wyślij». Powtarzałem «Wyślij» i nie działało.
Uwaga: Wizualnie było to oznaczone jako «Wyślij», ale «nazwa» w kodzie brzmiała «Prześlij».
Poprawne działanie
Działałoby, gdyby «nazwa» w kodzie zaczynała się od «Prześlij».

Objaśnienie KS Etykieta w nazwie

2.5.4 Aktywowanie ruchem (A)

Kryterium sukcesu WCAG:

Funkcjonalność, którą można obsługiwać za pomocą ruchu urządzenia lub ruchu użytkownika, można również obsługiwać za pomocą komponentów interfejsu użytkownika, a reagowanie na ruch można wyłączyć, aby zapobiec przypadkowemu uruchomieniu, z wyjątkiem sytuacji, gdy:

Obsługiwany interfejs
Ruch służy do obsługi funkcjonalności poprzez interfejs obsługiwany przez dostępność;
Istotny
Ruch jest niezbędny niezbędny dla funkcji, a to spowodowałoby unieważnienie działania.

W skrócie

Cel
Treść nie jest zależna od możliwości poruszania urządzeniem przez użytkownika.
Co robić
Nie polegaj wyłącznie na ruchu urządzenia, aby kontrolować treść strony.
Dlaczego to jest ważne
Niektóre osoby nie mogą stabilnie trzymać ani przesuwać urządzenia.

Przykład persony — Komik z porażeniem mózgowym poruszający się na wózku inwalidzkim:

Problem
Nie mogę potrząsnąć telefonem; jest podłączony do mojego wózka inwalidzkiego. Musi więc istnieć inny sposób aktywacji tej funkcji, na przykład przycisk
Mam trzęsące się ręce, więc muszę wyłączyć aktywację ruchem — a następnie móc robić rzeczy bez aktywacji ruchem.
Poprawne działanie
Moja przyjaciółka ma taką fajną aplikację, która wygląda jak fizyczna blokada obrotu. Obraca telefonem, by wybrać kombinację. Mogę użyć tej samej aplikacji, wpisując numery bezpośrednio.

Objaśnienie KS Aktywowanie ruchem

2.5.5 Rozmiar celu dotykowego (AAA)

Kryterium sukcesu WCAG:

Rozmiar celupunktu dotykowego wynosi co najmniej 44 na 44 piksele CSS, chyba że:

Odpowiednik
Cel jest dostępny za pośrednictwem równoważnego łącza lub kontrolki na tej samej stronie, która ma co najmniej 44 na 44 piksele CSS;
Śródliniowe
Cel znajduje się w zdaniu lub w bloku tekstu;
Kontrola programu użytkownika
Rozmiar obiektu docelowego jest określony przez program użytkownika (przeglądarkę) i nie jest modyfikowany przez autora;
Istotny
Szczególna prezentacja celu ma istotne znaczenie dla przekazywanych informacji.

W skrócie

Cel
Sterowanie jest łatwiejsze, zwłaszcza na ekranach dotykowych.
Co zrobić
Ustaw niestandardowe cele o wymiarach co najmniej 44 na 44 piksele.
Dlaczego to jest ważne
Niektórzy ludzie nie mogą dotykać małych obiektów.

Przykład persony — Senior z drżeniem rąk (i dużymi palcami):

Problem
Wtedy muszę zacząć wszystko od nowa.Przyciski są tak blisko, że wybierając «Prześlij», klikam «Anuluj». Wtedy muszę zacząć wszystko od nowa.
Poprawne działanie
Pomiędzy przyciskami jest więcej miejsca, więc nie nacisnę niewłaściwego przycisku, nawet gdy jadę autobusem po wyboistej drodze.

Objaśnienie KS Rozmiar celu dotykowego

2.5.6 Równoległy mechanizm wprowadzania danych (AAA)

Kryterium sukcesu WCAG:

Treści internetowe nie ograniczają możliwości korzystania z trybów wprowadzania danych dostępnych na platformie, z wyjątkiem sytuacji, w których ograniczenie jest istotne, wymagane do zapewnienia bezpieczeństwa treści lub wymagane do przestrzegania ustawień użytkownika.

W skrócie

Cel
Użytkownicy mogą wybierać różne sposoby wprowadzania treści.
Co zrobić
Nie uniemożliwiaj użytkownikom przełączania trybu wprowadzania danych.
Dlaczego to jest ważne
Ludzie mogą nie być w stanie pracować przy użyciu tylko jednej metody wprowadzania.

Przykład persony — Reporter z powtarzającymi się urazami stresowymi, który korzysta z oprogramowania do rozpoznawania mowy:

Problem
Kiedy dopada mnie RSI, często przełączam się między klawiaturą, myszą, rysikiem i głosem. Ta aplikacja nie pozwala mi używać rysika, gdy mam podłączoną klawiaturę.
Poprawne działanie
Aplikacja działa poprawnie, gdy korzystam zarówno z klawiatury, jak i myszy, rysika lub wydaję polecenia głosowe.

Objaśnienie KS Równoległy mechanizm wprowadzania danych

Wytyczna 4.1 Kompatybilność

Zapewnij jak największą zgodność z aktualnymi i przyszłymi programami użytkownika, w tym z technologiami asystującymi.

4.1.3 Komunikaty o stanie (AA)

Kryterium sukcesu WCAG:

W treści wprowadzonej przy użyciu języka znaczników komunikaty o stanie mogą być programowo określane poprzez rolę lub właściwości, dzięki czemu mogą być prezentowane użytkownikowi za pomocą technologii wspomagających bez uzyskiwania fokusu.

W skrócie

Cel
Informowanie użytkowników o ważnych zmianach w treści
Co zrobić
Umożliwiaj technologii wspomagającej powiadamianie użytkowników o zmianach stanu, które nie wymagają fokusu.
Dlaczego to jest ważne
Osoby, które nie widzą powiadomień, muszą być o nich informowane.

Przykład persony — Księgowy, który nie widzi i korzysta z czytnika ekranu:

Problem
Wybrałem zajęcia na konferencję, ale nie wiem, czy zostały dodane do mojego harmonogramu.
Poprawne działanie
Gdy dodam spotkanie do kalendarza, słyszę potwierdzenie.

Objaśnienie KS Komunikaty o stanie

O personach

Persony te to reprezentacje osób z niepełnosprawnościami opracowane na podstawie danych jakościowych dotyczących prawdziwych ludzi.

Podlinkowane role person prowadzą do Historii użytkowników sieci (w angielskim). Na tej stronie znajdują się inne persony z różnymi niepełnosprawnościami.

Po wystarczającym przejrzeniu cytatów z person planujemy dodać je do dokumentów objaśniających.

O tym dokumencie

Artykuł jest nieoficjalnym (i rozszerzonym) tłumaczeniem publikacji WAI W3C. Może zawierać błedy wynikające z tłumaczenia. W razie rozbieżności obowiązuje treść oryginału w języku angielskim.

Źródło
What’s New in WCAG 2.1
Data:
Uaktualniono 29 listopada 2023. Pierwsza publikacja - czerwiec 2008.
Redaktorzy:
Shawn Lawton Henry. Współpraca: Shadi Abou-Zahra, Jonathan Avila, Brent Bakken, Laura Carlson, Stéphane Deschamps, Eric Eggert, James Green, Becky Gibson, Marc Johlic, Robert Jolly, Howard Kramer, Chris O'Brien, Sharron Rush, Nic Steenhout, Glenda Sims, Bill Tyler.
Opracowane z udziałem
Grupy Roboczej ds. Edukacji i Promocji (EOWG) oraz oraz Grupy Roboczej ds. Wytycznych dla Dostępności (AG WG).
Prawa wlasności:
W3C® (MIT, ERCIM, Keio, Beihang) Zasady użytkowania materiałów WAI.
Tłumaczenie
Stefan Wajda, © 2020-2024 Pracownia Dostępności Cyfrowej LepszyWeb.pl