WCAG 2 w skrócie

Ten wpis przedstawia sparafrazowane streszczenie Wytycznych dla dostępności treści internetowych (WCAG) 2.

Zapoznaj się z następującymi kluczowymi materiałami do nauki i korzystania z WCAG 2:

Wytyczne

WCAG 2 są zorganizowane wokół 4 zasad, uszczegółowionych przez 13 wytycznych:

Postrzegalne

Funkcjonalne

Zrozumiałe

Solidne

  • Zapewnij jak największą kompatybilność z aktualnymi i przyszłymi narzędziami użytkownika.

Wersje

Ta strona podsumowuje WCAG na poziomie wytycznych. Wytyczne są takie same w WCAG 2.1 i WCAG 2.2. Aby dowiedzieć się więcej o nowych kryteriach sukcesu, zobacz Nowe w WCAG 2.2.

WCAG 2.0 w skrócie różnią się w dwóch miejscach w stosunku do powyższych:

  • „Nie używaj treści, które powodują drgawki lub dolegliwości fizyczne.” nie zawierają słów „lub dolegliwości fizyczne”.
  • Nie zawierają „Ułatwiaj wprowadzanie danych inaczej niż klawiaturą”.

O tym dokumencie

Artykuł jest nieoficjalnym (i rozszerzonym) tłumaczeniem publikacji WAI W3C. Może zawierać błedy wynikające z tłumaczenia. W razie rozbieżności obowiązuje treść oryginału w języku angielskim.

Źródło
WCAG 2 at a Glance
Data:
Uaktualniono 29 listopada 2023. Pierwsza publikacja - czerwiec 2008.
Redaktorzy:
Shawn Lawton Henry i Wayne Dick.
Opracowane z udziałem
Grupy Roboczej ds. Edukacji i Promocji (EOWG) oraz oraz Grupy Roboczej ds. Wytycznych dla Dostępności (AG WG).
Prawa wlasności:
W3C® (MIT, ERCIM, Keio, Beihang) Zasady użytkowania materiałów WAI.
Tłumaczenie
Stefan Wajda, © 2020-2024 Pracownia Dostępności Cyfrowej LepszyWeb.pl